The Body Shop Albania

Termat & Kushtet

PREZANTIMI 

Neni 1. Këto terma dhe kushte të përgjithshme kanë për qëllim të rregullojnë marrëdhëniet midis Axiom Albania shpk, me NIPT M11530029N, me adresë në Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, si ofrues, dhe klientë, në tekstin e mëtejmë USERS, në platformën e-commerce thebodyshop.com.al, në tekstin e mëtejmë si “thebodyshop.com.al”.

RRETH AXIOM Albania – OPERATOR DHE PRONAR NEN LICENCES E FRANCHISE-T  THE BODY SHOP

Neni 2. Informacioni trajtohet sipas Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret tjera relevante në Shqiperi në lidhje me tregtinë elektronike, mbrojtjen e të dhënave dhe mbrojtjen e konsumatorit.

Emri i Ofruesit:

Axiom Albania shpk, e regjistruar si SHPK në Qendren Kombetare te Biznesit në Shqiperime Numër Unik Identifikues M11530029N

Selia dhe adresa për ushtrimin e aktivitetit dhe adresa për paraqitjen e ankesave nga konsumatorët: Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi [email protected]

KARAKTERISTIKAT E PLATFORMES

Neni 3..thebodyshop.com.al është një platformë e-commerce, e disponueshme në adresën e internetit https: //www.thebodyshop.com.al /, përmes së cilës Përdoruesit kanë mundësinë të lidhin kontrata për shitjen dhe shpërndarjen e mallrave të ofruara nga Ofruesi në platformë, duke përfshirë sa vijon:

Për t’u regjistruar dhe krijuar një profil për shikimin e-shop të ofruesit dhe përdorimin e shërbimeve shtesë për të siguruar informacion;

Për të rishikuar mallrat, karakteristikat e tyre, çmimet dhe kushtet e dorëzimit;

Për të lidhur me furnizuesin kontrata për blerjen, shitjen dhe shpërndarjen e mallrave të ofruara nga platforma thebodyshop.com.al;

Për të bërë ndonjë pagesë në lidhje me kontratat e lidhura përmes platformës thebodyshop.com.al dhe përmes mjeteve elektronike të pagesës.

Për të marrë informacion në lidhje me mallrat e reja të ofruara nga Furnizuesi në platformën thebodyshop.bg;

Të njoftohen për të drejtat që rrjedhin nga ligji, kryesisht përmes ndërfaqes së platformës thebodyshop.bg në internet;

Ushtrojnë të drejtën e tyre të tërheqjes kur zbatohet sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 4.Furnizuesi në platformën thebodyshop.com.al organizon shpërndarjen e mallrave dhe garanton të drejtat e Përdoruesve, të parashikuara nga ligji-në bazë të ligjit të konsumatorit ose komercial.

Neni 5.Përdoruesit lidhin një kontratë me ofruesin në platformën thebodyshop.com.al për blerjen dhe shitjen e mallrave, në https: // www. thebodyshop.com.al /. Kontrata është lidhur në gjuhën angleze dhe/ose shqipe dhe ruhet në bazën e të dhënave të ofruesit në platformë.

Në bazë të kontratës së lidhur me përdoruesit për blerjen dhe shitjen e mallrave, ofruesi në platformën thebodyshop.com.al merr përsipër të organizojë shpërndarjen dhe transferimin e pronësisë së përdoruesit të mallrave të përcaktuara prej tij përmes ndërfaqes në platformë. Përdoruesit kanë të drejtë të korrigjojnë gabimet në futjen e informacionit jo më vonë se dërgimi i deklaratës për lidhjen e kontratës me ofruesin në platformën thebodyshop.com.al.

Përdoruesit i paguajnë ofruesit të platformës shpërblimin për mallrat e dorëzuara, në përputhje me kushtet e përcaktuara në platformën thebodyshop.com.al dhe nga kushtet e përgjithshme. Shpërblimi është në shumën e çmimit të shpallur në platformën thebodyshop.com.al.

Neni 6. Përdoruesi dhe Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al bien dakord që të gjitha deklaratat mes tyre, në lidhje me përfundimin dhe ekzekutimin e kontratës së shitjes, mund të bëhen në mënyrë elektronike dhe përmes deklaratave elektronike në kuptim të ligjeve përkatëse për e- tregtia e zbatueshme në Republikën e Shqiperise.

Supozohet se deklaratat elektronike të bëra nga përdoruesit e faqes bëhen nga personat e specifikuar në të dhënat e dhëna nga përdoruesi gjatë regjistrimit, nëse ai ka futur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e duhur.

REGJISTRIMI PER PERODRIM TE THEBODYSHOP.COM.AL

Neni 7. Për të përdorur thebodyshop.com.al për lidhjen e kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave, përdoruesi duhet të vendosë emrin dhe fjalëkalimin e zgjedhur për qasje në distancë, i cili konsiderohet se i ka pranuar këto Kushte të Përgjithshme.

Emri dhe fjalëkalimi për qasje në distancë përcaktohen nga Përdoruesi duke kryer regjistrimin online në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al, sipas procedurës së specifikuar në të.

Duke plotësuar të dhënat e tij dhe duke shtypur butonat “Regjistrimi”, Përdoruesi deklaron se është i njohur me këto Kushte të Përgjithshme, pajtohet me përmbajtjen e tyre dhe merr përsipër t’i respektojë ato pa kushte.

Ofruesi konfirmon regjistrimin e bërë nga Përdoruesi duke dërguar një letër në adresën e-mail të përcaktuar prej tij. Krijohet një llogari e Përdoruesit dhe lind një marrëdhënie kontraktuale midis tij dhe Ofruesit.

Pas regjistrimit, Përdoruesi merr përsipër të sigurojë të dhëna të sakta dhe të përditësuara. Kur i ndryshoni ato Përdoruesi merr përsipër t’i përditësojë ato në kohën e duhur në regjistrimin e tij.

HAPAT TEKNIKE PER LIDHJEN E MARRVESHJES SE BLERJES

Neni 8. Përdoruesit përdorin ndërfaqen e faqes së Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al për të lidhur kontrata për blerjen dhe shitjen e mallrave të ofruara nga furnizuesit në platformën thebodyshop.com.al.

Neni 9.Konsumatorët lidhin kontratën për blerjen dhe shitjen e mallrave në platformën thebodyshop.com.al sipas procedurës së mëposhtme:

Kryerja e regjistrimit në platformën thebodyshop.com.al dhe sigurimi i të dhënave të nevojshme, nëse Përdoruesi nuk është regjistruar ende në platformën thebodyshop.com.al.

Hyni në sistemin e porosive në platformën thebodyshop.com.al duke u identifikuar me një emër dhe fjalëkalim.

Mundësia për të lidhur një kontratë për blerjen dhe shitjen e mallrave në platformën thebodyshop.com.al, pa qenë përdoruesi i regjistruar në platformën thebodyshop.com.al.

Zgjidhni një ose më shumë nga mallrat e ofruara nga furnizuesit në platformën thebodyshop.com.al dhe shtojini ato në listën e mallrave për blerje.

Përzgjedhja e mallrave nga lista e mallrave për blerjen e furnizuesve përkatës në platformën thebodyshop.com.al, për të cilat më pas do të lidhet një kontratë shitje.

Sigurimi i detajeve të dorëzimit.

Zgjedhja e një metode dhe koha për të paguar çmimin.

Konfirmimi i porosisë.

KRYERJA E KONTRATES

Neni 10. Konsumatorët duhet të inspektojnë mallrat në kohën e dorëzimit dhe  nëse nuk i plotëson kërkesat e refuzojn ë dorëzimin.

Nëse Përdoruesi gjen defekte të fshehura ose defekte të mallrave, ai ka të drejtë të paraqesë një ankesë përmes [email protected] Afati për përgjigjen ndaj ankesës është 30 ditë kalendarike.

MBROJTJA E TE DHENAVE PERSONALE

Neni 11. Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al merr masa për të mbrojtur të dhënat personale të Përdoruesit, sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Për arsye sigurie, Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al do t’i dërgojë të dhënat vetëm në adresën e-mail që është specifikuar nga Përdoruesit në kohën e regjistrimit.

Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al ka të drejtë të ruajë të dhëna në pajisjen përfundimtare të komunikimit të Përdoruesit, përveç nëse ky i fundit shpreh shprehimisht mosmarrëveshjen e tij.

Përdoruesi pajtohet që Ofruesi i platformës thebodyshop.com.al ka të drejtë të kontaktojë me të në një mënyrë të kërkuar nga Përdoruesi gjatë regjistrimit.

Përdoruesi pajtohet që Ofruesi i platformës thebodyshop.com.al ka të drejtë të mbledhë, ruajë dhe përpunojë të dhënat e Përdoruesit kur përdorni e-shopin e Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al.

Thebodyshop.com.al përpunon të dhënat personale të klientëve të tij në përputhje me Politikën e Privatësisë, e cila është një pjesë integrale e Kushteve të Përgjithshme.

Neni 12. Në çdo kohë, Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al ka të drejtë të kërkojë nga Përdoruesi të identifikojë veten dhe të vërtetojë saktësinë e secilës prej rrethanave të shpallura gjatë regjistrimit dhe të dhënave personale.

Në rast se për ndonjë arsye Përdoruesi ka harruar ose ka humbur emrin dhe fjalëkalimin e tij, Ofruesi i platformës thebodyshop.com.al ka të drejtë të aplikojë “Procedurën e shpallur për emrat dhe fjalëkalimet e humbura ose të harruara”, e disponueshme në: https: / / www. thebodyshop.com.al /> login> fjalëkalimin e harruar.

NDRYSHIMI DHE ÇASJA NE KUSHTET DHE TERMAT E PRGJITHSHEM

Neni 13. Këto Kushte të Përgjithshme mund të ndryshohen nga Ofruesi i platformës thebodyshop.com.al, për të cilin ky i fundit do të njoftojë në mënyrë të përshtatshme të gjithë Përdoruesit e regjistruar.

Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al dhe Përdoruesi bien dakord që çdo shtesë dhe ndryshim në këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme do të ketë efekt te Përdoruesi në një nga rastet e mëposhtme:

pas njoftimit të tij të qartë nga Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al dhe nëse Përdoruesi nuk deklaron brenda periudhës së caktuar 14-ditore se i refuzon ato;

pas publikimit të tyre në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al dhe nëse Përdoruesi nuk deklaron brenda 14 ditëve nga publikimi i tyre se i refuzon ato;

me pranimin e tij eksplicit nga Përdoruesi përmes llogarisë së tij në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al.

Përdoruesi pajtohet që të gjitha deklaratat e Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al, në lidhje me ndryshimin e këtyre Kushteve dhe Termave të Përgjithshem, do të dërgohen në adresën e-mail të specifikuar gjatë regjistrimit. Përdoruesi pajtohet që e-mailet e dërguar në përputhje me këtë artikull nuk kanë nevojë të nënshkruhen me një nënshkrim elektronik në mënyrë që të kenë efekt mbi të.

Neni 14. Ofruesi i publikon këto Kushte të Përgjithshme në https: // www.thebodyshop.com.al, së bashku me të gjitha shtesat dhe ndryshimet në to.

PERRFUNDIM

Neni 15.  Kushtet dhe Termat ë Përgjithshem dhe Marrëveshja e Përdoruesit me Ofruesin në platformën     thebodyshop.com.al përfundojnë në rastet e mëposhtme:

– pas përfundimit dhe deklarimit të likuidimit ose deklarimit të falimentimit të njërës prej palëve në kontratë;

– me pëlqimin reciprok të palëve me shkrim;

– në rast të pamundësisë objektive të ndonjërës prej palëve në kontratë për të kryer detyrimet e saj;

– në rast të kapjes ose vulosjes së pajisjeve nga autoritetet shtetërore;

-në rast të fshirjes së regjistrimit të Përdoruesit në platformën thebodyshop.com.al. Në këtë rast, kontratat e shitjes të përfunduara por të pa ekzekutuara mbeten në fuqi dhe i nënshtrohen ekzekutimit.

Neni 16. Ofruesi ka të drejtën sipas gjykimit të tij, pa njoftim dhe pa kompensim të duhur, të ndërpresë njëanshëm kontratën nëse konstaton se Përdoruesi përdor platformën thebodyshop.com.al në kundërshtim me këto Kushte, Legjislacionin në Republikën e Shqiperise, normat morale të pranuara përgjithësisht ose rregullat dhe praktikat e pranuara përgjithësisht në tregtinë elektronike.

PERGJEGJESIA

Neni 17Përdoruesi merr përsipër të zhdëmtojë dhe lirojë nga përgjegjësia ofruesit në platformën thebodyshop.com.al dhe Ofruesi në rast të padive dhe pretendimeve të tjera të palëve të treta (pavarësisht nëse justifikohen apo jo), për të gjitha dëmet dhe kostot (përfshirë avokatin tarifat dhe shpenzimet gjyqësore)) që rrjedhin nga ose në lidhje me:

-mospërmbushja e ndonjë prej detyrimeve sipas kësaj kontrate;

– shkelja e të drejtës së autorit, prodhimit, të drejtave të transmetimit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale ose industriale;

– transferimi i paligjshëm te personat e tjerë të të drejtave të dhëna Përdoruesit për afatin dhe sipas kushteve të kontratës;

– deklarimi i rremë i pranisë ose mungesës së Konsumatorit cilësor brenda kuptimit të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 18. Ofruesi nuk është përgjegjës në rast të forcës madhore, ngjarjeve aksidentale, problemeve në internet, arsye teknike ose objektive të tjera, përfshirë urdhrat e autoriteteve kompetente shtetërore.

Neni 19. Ofruesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga Përdoruesi ndaj palëve të treta.

Ofruesi nuk është përgjegjës për dëmet pronësore ose jopasurore, të shprehura në fitime të humbura ose dëme të shkaktuara te Përdoruesi në procesin e përdorimit ose mos përdorimit të thebodyshop.com.al dhe lidhjes së kontratave të shitjes me Ofruesin.

Ofruesi nuk është përgjegjës për kohën gjatë së cilës platforma nuk ishte e disponueshme për shkak të forcës madhore.

Neni 20. Ofruesi nuk është përgjegjës në rast të tejkalimit të masave të sigurisë të pajisjeve teknike dhe kjo rezulton në humbjen e informacionit, shpërndarjen e informacionit, qasjen në informacion, kufizimin e qasjes në informacion dhe pasoja të tjera të ngjashme.

KUSHTET E TJERA

Neni 21. Përdoruesi dhe Ofruesi në platformën thebodyshop.com.al marrin përsipër të mbrojnë reciprokisht të drejtat dhe interesat e tyre legjitime, si dhe të mbajnë sekretet e tyre tregtare, të cilat u bënë pronë e tyre në procesin e zbatimit të Marrëveshjes dhe këtyre Kushteve të Përgjithshme.

Përdoruesi dhe Ofruesi marrin përsipër gjatë dhe pas skadimit të periudhës së kontratës të mos bëjnë korrespondencë publike me shkrim ose me gojë mes tyre. Publikimi i korrespondencës në mediat e shkruara dhe elektronike, forume në internet, uebfaqe personale ose publike dhe të tjera mund të konsiderohen publike.

Neni 22. Në rast konflikti midis këtyre Kushteve të Përgjithshme në një kontratë të veçantë midis Ofruesit në platformën thebodyshop.com.al dhe Përdoruesit, dispozitat e kontratës speciale do të mbizotërojnë.

Neni 23.  Pavlefshmëria e mundshme e ndonjë prej dispozitave të këtyre kushteve të përgjithshme nuk do të çojë në pavlefshmërinë e të gjithë marrëveshjes.

Neni 24. Ligjet e Republikës së Shqiperise do të zbatohen për çështjet që nuk janë zgjidhur në këtë Marrëveshje, në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e kësaj Marrëveshjeje.

Përdoruesi ka të drejtë t’i referojë të gjitha mosmarrëveshjet me Ofruesin në lidhje me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje në platformën Alternative të Zgjidhjes së Kontesteve Jashtë Gjykatës (ADR), të disponueshme në https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ ? ngjarje = kryesore.shfaqja.shfaqje.

Në rast të dështimit të arritjes së një marrëveshjeje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes jashtë gjykatës, palët mund ta referojnë mosmarrëveshjen për zgjidhje nga gjykatat kompetente të Shqiperise dhe tek Departamenti i Mbrojtjes së Konsumatorit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Republikës së Shqiperise.om

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.

RROTULLO & FITO!

Provo fatin dhe fito një kupon me zbritje për blerjet online.
PROVO FATIN